Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

corazmniej
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile vianiezwykla niezwykla
corazmniej
1610 a632
Reposted fromretro-girl retro-girl viapimpmyheart pimpmyheart
3713 b157
corazmniej
1406 9eee
Reposted fromEkran Ekran viainvisibile invisibile
corazmniej
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viainvisibile invisibile
corazmniej
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik viainvisibile invisibile
corazmniej

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamagolek22 magolek22
corazmniej
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viainvisibile invisibile
corazmniej
7067 dc8b 500
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
corazmniej
3688 b021 500
Reposted fromtfu tfu
corazmniej
4849 75d8 500
corazmniej
corazmniej
5074 a499
corazmniej
2544 09d0
Reposted fromzie zie vianosiemka nosiemka
4103 ac9b 500
Reposted fromdivi divi vianosiemka nosiemka
6912 5d06
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex vianosiemka nosiemka
corazmniej
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka vianosiemka nosiemka
corazmniej
3106 b089
Reposted fromkarahippie karahippie vianosiemka nosiemka

August 14 2017

corazmniej
6679 a971
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
9515 6df2
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl