Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

0314 33bf
Reposted fromtron tron viatfu tfu
corazmniej
2170 16f6
Reposted fromvandalize vandalize viapodkrawatem podkrawatem
corazmniej
4296 e9ef 500
Reposted frombrzask brzask viapodkrawatem podkrawatem
corazmniej
corazmniej
3449 d7f9
Reposted fromhysterie hysterie viapodkrawatem podkrawatem
corazmniej
3272 6765 500
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
corazmniej
Francuzka, Angielka czy Algierka smuci się, gdy jej coś dolega, facet ją rzuci, ona rzuci faceta, złamie się jej obcas, paznokieć. My, Słowianki, smucimy się znacznie bardziej poważnie i z dużo ważniejszych powodów, na przykład z braku powodu.
— Amelie Sobczak-Sabre 'Paryżanka'
Reposted fromcammycat cammycat viainvisibile invisibile
corazmniej
corazmniej
Bywają noce tak pełne udręk, że nazajutrz należałoby zmienić nazwisko, bo nie jest się już tym samym, co pierwej.
— Emil Cioran
corazmniej
7376 aeea
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
corazmniej
corazmniej
9966 70dc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapodkrawatem podkrawatem
corazmniej
1163 2226 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney via27days 27days
corazmniej
5636 30fb
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku via27days 27days
corazmniej

March 13 2017

corazmniej
8611 b2f3
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
9784 cf9d
Reposted fromkarahippie karahippie
2768 49d5 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakochajmnie kochajmnie
corazmniej
Reposted fromRynn Rynn viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl