Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

3043 6574 500

anamorphosis-and-isolate:

― Wish I Was Here (2014)
AidanYou know, sometimes in life you can get kinda stuck and you feel like you should have changed chapters by now, but you can’t.

7317 cc74
9096 48ae 500
0931 dfa2
7374 918d 500
6225 93d3
6068 a032
corazmniej
0210 9fc3 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viapodprzykrywka podprzykrywka

March 28 2020

5255 2b3d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viakarahippie karahippie
corazmniej
6663 6bb4
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
3400 a69d 500
Reposted frompiehus piehus vianiezwykla niezwykla
corazmniej
Często kocha się “z przerwami”. To znaczy czasem jest tak, że aż brzuch boli i oczy pieką, a czasem jest tak, “że można wytrzymać” i w ogóle myśli się mocno o czym innym.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadotkliwie dotkliwie
corazmniej

- Dlaczego chce pan wrócić do Polski?
- Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.

— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy vialikearollingstone likearollingstone

March 27 2020

corazmniej
Kochać to za mało, wciąż Cię lubię. 
— Artur Rojek "W nikogo nie wierzę tak jak w Ciebie"
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viapodprzykrywka podprzykrywka

March 18 2020

corazmniej
9931 b8df
Reposted fromkarahippie karahippie
corazmniej
Reposted fromFlau Flau viamagolek22 magolek22
corazmniej
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.

March 17 2020

corazmniej
8806 041d
Reposted fromkarahippie karahippie viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl